Türkiye'nin Merkezi                                                                   Tren Ulukışla'sı                                                                   Kiraz Diyarı

 

 
 
 

NİĞDE ULUKIŞLA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE

ULUKIŞLA İLÇESİ YENİYILDIZ KÖYÜNE 60 TONLUK KANTAR YAPIM İŞİNE AİT İHALE İLANI

 

NİĞDE ULUKIŞLA KÖYLERE  HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ; Niğde ili Ulukışla ilçesi Yeniyıldız Köyü 60 Tonluk kantar yapım işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. Birliğin;
a ) Adı                                   : Niğde Ulukışla Köylere  Hizmet Götürme Birliği
b)   Adresi                             :Mısırlı Mahallesi Hükümet Binası Kat:2 ULUKIŞLA /NİĞDE
c)  Telefon numarası         : 0.388.511 87 88
d)  Faks numarası              : 0.388. 511 87 88
2. İhale konusu yapım  işinin;
a)  İhale Usulü                     : Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.  Maddesi Gereğince Açık İhale Birim Fiyat Teklifi Alınmak Sureti ile.
b ) Yapılacağı Yer              : Niğde İli, Ulukışla  İlçesi, Yeniyıldız  köyü
c ) Niteliği, türü                    :Niğde-Ulukışla- Yeniyıldız köyü 60 tonluk kantar yapım işi
d)  Miktarı                            :  (Teknik Şartnamede gösterildiği şekilde yapılacaktır)
e) İşe Başlama Tarihi        : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 ( Beş ) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
e ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 45 günüdür.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : Ulukışla Kaymakamlığı Toplantı salonu
b ) Tarihi – Saati : 11/05/2016 Çarşamba Günü Saat 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Tic. ve Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.2 Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler.
4.2.1. İş Deneyim Belgeleri: İstenmeyecek.
4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.
(Teknik Şartnamede gösterildiği şekilde yapılacaktır)                        
4.2.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.   (Teknik Şartnamede gösterildiği şekilde yapılacaktır)
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. İhale dokümanı Ulukışla Kaymakamlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosunda görülebilir ve 100,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale doküman bedeli Birliğin Ulukışla Ziraat Bankası  şubesi TR55 0001 0003 2633 1905 8750 01 nolu hesabına yatırabilir.
7. Teklifler ihale saatine kadar Ulukışlar Kaymakamlık Toplantı salonu adresine verilecektir.
8.  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.
İLANEN DUYURULUR        
 
 
                                                                                                                                Ferhat ATAR
                                                                                                                                 Kaymakam
                                                                                                                               Birlik Başkanı
 
 
 
 
 
 Kaymakam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu sitenin yapımında İlçemizin değerli yazarlarından İdris YAVUZ  - Esra YAVUZ’a ait  Orta Asya’dan Ulukışla Yaylaklarına adlı eser kaynak olarak kullanılmıştır. Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır.
( Not: Sitemizde İçerik Ekleme ve Düzenlemesi Devam Etmektedir)