Türkiye'nin Merkezi                                                                   Tren Ulukışla'sı                                                                   Kiraz Diyarı

 

 
NİĞDE ULUKIŞLA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNCE
ULUKIŞLA İLÇESİ  HÜSNİYE (Ovacık) VE YENİYILDIZ KÖYLERİNE MİNYATÜR HALI SAHA YAPIM İŞİNE AİT İHALE İLANI
Ulukışla İlçesine Bağlı  Hüsniye (Ovacık) ve Yeniyıldız Köylerine Minyatür Halı Saha Yapım İşi  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır
1. Birliğin;
a ) Adı :Ulukışla Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
b)  Adresi : Mısırlı Mahallesi Hükümet Konağı 2. Katı Ulukışla/ Niğde
c)  Telefon numarası:03885118788
d)  Faks numarası: : 03885118788
e)  Elektronik posta adresi:ulukisla.gov.tr  
2. . İhale konusu yapım işinin;
a)  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesine Göre Açık İhale usulü ile Birim Fiyat Teklif alınmak suretiyle.
b ) İşin Yapılacağı Yer : Ulukışla Hüsniye (Ovacık) ve Yeniyıldız  Köyleri
c ) Niteliği, türü: NiğdeUlukışla- Hüsniye (Ovacık) ve Yeniyıldız Köylerine 2 Adet Minyatür Halı Saha Yapım İşi  
d) Miktarı: Metraj Cetvelinde Belirtilen işler
e) İşe Başlama Tarihi : Yer tesliminden itibaren 5 gün içinde  işe başlanacaktır
f ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 70 (Yetmiş) takvim günüdür.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : Ulukışla Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b ) Tarihi – Saati : 05/06/2015 – 10.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.9. Birlik İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.10. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir
4.1.11. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
4.1.12. İhale konusu alımın /işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
5. İhale dokümanı Ulukışla Kaymakamlığı Binasında Bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosunda görülebilir ve 200,00 –TL(iki yüz) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler ihale saatine kadar veya ihale saatinde Birlik İhale Komisyon Başkanlığına verilebilir.
8.İstekliler tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.   Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. İhale doküman bedeli Birliğin Ziraat Bankası Ulukışla Şubesi TR55 0001 0003 2633 1905 8750 01 nolu hesabına yatırabilir. Teminatın  Banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde  teklifle birlikte verilecektir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.29/05/2015
İLANEN DUYRULUR       
 
Ferhat ATAR
Kaymakam
Birlik Başkanı
1-İHALE İLANI.doc
 
 
 
 
 
 Kaymakam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu sitenin yapımında İlçemizin değerli yazarlarından İdris YAVUZ  - Esra YAVUZ’a ait  Orta Asya’dan Ulukışla Yaylaklarına adlı eser kaynak olarak kullanılmıştır. Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır.
( Not: Sitemizde İçerik Ekleme ve Düzenlemesi Devam Etmektedir)