Türkiye'nin Merkezi                                                                   Tren Ulukışla'sı                                                                   Kiraz Diyarı

 

İLAN
ULUKIŞLA MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
                SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
S
BULUNDUĞU
ADA
PARSEL
YÜZÖLÇÜM
HAZİNE
CİNSİ
İMAR
MEVKİİ
KULLANIM DURUMU
TAHMİNİ BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
İHALENİN
.N
YER
(m2)
HİSSEİ
DURUMU
 
(TL)
TARİHİ
SAATİ
1)
Kılan Köyü
432
1
867,68
Tam
Arsa
Konut Alanı
Fatih
Boş
42.291,00
10.572,75
02.11.2016
13:30
2)
Kılan Köyü
396
3
500,07
Tam
Arsa
Konut Alanı
Fatih
Boş
24.400,00
6.100,00
02.11.2016
14:00
3)
Kılan Köyü
433
3
677,93
Tam
Arsa
Konut Alanı
Fatih
Boş
33.100,00
8.275,00
02.11.2016
14:30
4)
Kolsuz Köyü
136
27
271.150,00
Tam
Hamtoprak
İmarsız
Yumurtalık
Boş
650.760,00
162.690,00
02.11.2016
15:00
5)
Kılan Köyü
403
1
743,72
Tam
Arsa
Konut Alanı
Fatih
Boş
36.260,00
9065,00
02.11.2016
15:30
6)
Kılan Köyü
433
2
681,10
Tam
Arsa
Konut Alanı
Fatih
Boş
33.300,00
8.325,00
02.11.2016
16:00
7)
Güney Köyü
229
185
8.241,62
Tam
Tarla
İmarsız
Boğazkaya
Boş
16.500,00
4.125,00
03.11.2016
13:30
8)
Karacaören Köyü
112
28
7.196,07
Tam
Tarla
İmarsız
Feslioğlu
İşgalli
14.400,00
3.600,00
03.11.2016
14:00
9)
Karacaören Köyü
112
27
2.191.,73
Tam
Tarla
İmarsız
Feslioğlu
İşgalli
4.400,00
1.100,00
03.11.2016
14:30
                Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları ile ihale tarihi ile saati belirtilen 9 adet taşınmazın satışı 2886 Sayılı Devlet
 İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile hizasında gösterilen bedel üzerinden, Ulukışla Malmüdürlüğünde yapılacaktır.
                1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Ulukışla Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz görülebilir.  
                2- İhaleye iştirak edeceklerin TC kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisini, yerleşim yeri belgesini, teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen belgelerden ayrı olarak vergi kimlik numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya yıl içerisinde alınmış vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
                3- Teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.( Süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile getirilecektir.)
                4- İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydı ile ihale komisyon hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü postayla gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.
                5- 4706 Sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5.maddesi gereğince satış bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 (Beşbin), bu sınırlar dışında ise 1.000,00 (Bin) TL’yi aşması ve talep edilmesi halinde, Hazineye ait satışı yapılacak taşınmazın satış bedelinin en az ¼’ü peşin, kalanı 3’er aylık dönemler halinde 2 yıl içerisinde 8 eşit taksitle kanuni faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Hazineye ait taşınmaz malın satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi resim ve harçtan muaf olup 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
                6-  Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Ayrıca ihale bilgileri www.nigdedefterdarligi.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.                  
8- İdarenin telefon numaraları 0388 511 20 62 /0388 511 21 29
İLAN OLUNUR.
 
 
 
 
 
 
 Kaymakam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu sitenin yapımında İlçemizin değerli yazarlarından İdris YAVUZ  - Esra YAVUZ’a ait  Orta Asya’dan Ulukışla Yaylaklarına adlı eser kaynak olarak kullanılmıştır. Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır.
( Not: Sitemizde İçerik Ekleme ve Düzenlemesi Devam Etmektedir)